Kilka słów o naszej organizacji:

-prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organizacjami pozarządowymi,-udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i innych zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych, -informacja ludności o sposobach ochrony przed zagrożeniami, -wykonywanie innych zdań wynikających z przepisów o ochronie p.poż., statutu oraz realizacja zadań z działalności OPP

Dane naszego OPP: