Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 .Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2 .Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 3 .Dbałość o zdrowie i rozwój psychofizyczny młodzieży poprzez propagowanie aktywnego trybu życia 4 .prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej. 5 .Szkolenie oraz doskonalenie osób uczestniczących we współzawodnictwie w celu podnoszenia ich poziomu sportowego. 6 .Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych i ludowych zespołów sportowych. 7 .Kształtowanie poprzez sport prawidłowych postaw społecznych i obywatelskich,tj, patriotyzmu,poczucia godności, solidarności,podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej. 8 .Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 9 .Objęcie opieką i pomocą sportowców oraz członków Klubu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 10 .Rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi 11 .Organizacja wolontariatu i prowadzenie działalności charytatywnej

Dane naszego OPP: