Kilka słów o naszej organizacji:

par. 10 Statutu Fundacji Celem Fundacji jest niesienie pomocy finasnowej i rzeczowej w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej : 1 . dzieciom specjalnej troski : -chorym, leczonym, rehabilitowanym, -rodziną najuboższym, 2 placówkom prowadzącym działaolność na rzecz dzieci w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i działoalności charytatywnej.

Dane naszego OPP: