Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Towarzystwa są: 1 ) zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz ochrona konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej; 2 ) ochrona zwierząt, w tym ich praw i dobrostanu, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dziko występujących; 3 ) podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego; 4 ) szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie; 5 ) kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli; 6 ) wpływanie na doskonalenie oraz skuteczne przestrzeganie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystywania środowiska oraz zasobów naturalnych.

Dane naszego OPP: