Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: a/ochrona i promocja zdrowia, b-przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, c-działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, d-działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, e/promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, f-promocja i organizacja wolontariatu, inne.

Dane naszego OPP: