Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób. Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających różnym formom niedostosowania wśród dzieci i młodzieży. Poznawanie i propagowanie nowoczesnych metod pomocy dzieciom i młodzieży. Tworzenie warunków organizacyjnych dla działań na rzecz pomocy dzieciom. Podejmowanie inicjatyw służących integracji środowisk i instytucji na rzecz pomocy dzieciom

Dane naszego OPP: