Kilka słów o naszej organizacji:

Zadaniem PATRONATU jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności, zwłaszcza w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych bez względu na ic wiek i podstawę pozbawienia wolności. Jest nim również społeczna readaptacja po zwolnieniu z zakładu a także pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności. PATRONAT stawia sobie za cel humanizację systemu penitencjarnego i umacnianie praworządności a także zapobieganie przestępczości.

Dane naszego OPP: