Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), z cechami nadpobudliwości oraz z zaburzeniami współwystępującymi z nadpobudliwością psychoruchową (z zespołem Aspergera, z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi\), pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji dla problemów z tym związanych.

Dane naszego OPP: