Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Świadczenie pomocy socjalnej, psychologicznej i prozdrowotnej rodzinie. 2 . Prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoprofilaktyki, ochrony i profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, psychoedukacji, resocjalizacji, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej. 3 . Wspieranie środowisk zawodowych, instytucji oraz organizacji społecznych świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie.

Dane naszego OPP: