Kilka słów o naszej organizacji:

§ 5 Statutu Misją Stowarzyszenia jest: • Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, dbanie o ich godne życie. - Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom. - Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie wolontariatu na rzecz niepełnosprawnych dzieci. - Zabieganie o takie systemowe rozwiązania, które znacząco poprawią jakość życia tej grupy społeczeństwa. § 6 Statutu Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów podejmowana aby: 1 . nieść pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, a także ich rodzinom; 2 . tworzyć jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, i ich pełnego, aktywnego udziału w życiu społecznym; 3 . egzekwować prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania zainteresowań, do rehabilitacji nacelowanej na pełną aktywność życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN ; 4 . reprezentować środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN w dążeniu do stworzenia równych praw i szans życiowych tych rodzin; 5 . wspierać informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie działające w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96 , POZ. 873 Z PÓŹN. ZM.) między innymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Dane naszego OPP: