Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: a- pomocy społecznej, w tym szczególnie pomocy opiekuńczo- wychowawczej dla sierot naturalnych i sierot społecznych oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie ich szans, b- działalności charytatywnej, c- edukacji, oświaty i wychowania, d/ promocji i organizacji wolontariatu, e- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: