Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności psychologicznej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia. 2 . Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 1 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 \) ochrona i promocja zdrowia; 4 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 5 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 6 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 7 ) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8 ) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 9 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 10 ) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 11 \) promocja i organizacja wolontariatu; 12 ) działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, dzieci i młodzieży; 13 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 14 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Dane naszego OPP: