Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: -Udzielanie pomocy społeczhttps:--opp.mpips.go01c0.pl-ReportProfitLossMSV 2016 Ctrl.aspx? type= 23 &id= 264 &y= 2016# tabs- 2 nej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; -Działalność charytatywna; -Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; -Ochrona i promocja zdrowia; -Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; -Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; -Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; -Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; -Działalność wspomagająca rozwój, wspólnot i społeczności lokalnych; -Szerzenie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; -Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; -Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji; -Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; -Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; -Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; -Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; -Ratownictwo i ochrona ludności; -Pomoc ofiarom katastrof, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; -Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; -Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami; -Promocja i organizacja wolontariatu; -Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty; -Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, i innym patologiom społecznym; -Wspieranie i rozwój inicjatyw na obszarach wiejskich.

Dane naszego OPP: