Kilka słów o naszej organizacji:

Celem nadrzędnym Towarzystwa MROWISKO jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zwłaszcza osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych.

Dane naszego OPP: