Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego, wspierającego dziecko i jego rodzinę w trakcie i po leczeniu, a także ułatwiającego dzieciom i młodzieży w okresie remisji adaptację i integrację ze społeczeństwem i rówieśnikami; 2 ) Organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci chorych, ich rodzeństwa i rodziców, mających zminimalizować skutki długotrwałego leczenia; 3 ) Prowadzenie działań edukacyjnych, umożliwiających powrót do szkoły i środowiska, nabycie kwalifikacji zawodowych itp. 4 \) Organizowanie obozów /kolonii/ stymulacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży po chorobie nowotworowej; 5 ) Pomoc finansową rodzinom dzieci i młodzieży, w tym w szczególności w pozyskiwaniu i zakupie leków i wyposażenia medycznego; 6 ) Popularyzowanie i kształtowanie pożądanych postaw społecznych w stosunku do dziecka z chorobą nowotworową za pośrednictwem środków masowego przekazu i wydawnictwa własne; 7 ) Wspomaganie zakładów opieki zdrowotnej w realizowaniu prawidłowych form opieki nad dzieckiem chorym i jego rodziną,; 8 \) Udzielanie pomocy finansowej oraz w innych formach placówkom medycznym i rehabilitacyjnym; 9 ) Wspieranie działań związanych z poszerzaniem wiedzy specjalistycznej lekarzy onkologów; 10 ) Upowszechnianie wiedzy z zakresu onkologii wśród personelu medycznego, w tym lekarzy innych specjalności; 11 ) Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych oraz środków z zysku netto z działalności gospodarczej na realizację celów statutowych Fundacji; 12 ) Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, działalności gospodarczej w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji; 13 ) Podejmowanie wszelkich innych działań, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, które mogłyby służyć realizacji zadań statutowych Fundacji.

Dane naszego OPP: