Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą wśród mieszkańców miasta i gminy w celu: a) zapewnia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, b) kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych, fizycznych i intelektualnych, c) zapewnia ogółowi mieszkańców przeżyć sportowych (widowisk, imprez) o wysokich walorach estetycznych, wypoczynkowych i integracyjnych.

Dane naszego OPP: