Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju, promocji i wzmacniania idei społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: a) wspieranie innych podmiotów, w tym szczególności organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, ekonomii społecznej; b) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji, tworzenie, rozwijanie i propagowanie standardów działań obywatelskich; c) tworzenie platformy wymiany myśli, poglądów, wiedzy i doświadczeń; d) tworzenie, wdrażanie i propagowanie innowacji społecznych; e) inicjowanie i wspieranie współpracy sektorów non-profit 0374 biznes 0374 administracja publiczna, f) inicjowanie, wspieranie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności obywateli; g\) promocja i organizacja wolontariatu; h\) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności organizacji i przedsiębiorczości społecznej; i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwiązywanie problemów rynku pracy; j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania w szczególności działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ekologii; prowadzenie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji; k) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych l) pomoc społeczna w szczególności rozwój usług społecznych, szczególnie w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, m) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska; n) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; o) rozwój współpracy międzynarodowej, na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; p) działalność charytatywna i dobroczynność; q\) ochrona i promocja zdrowia; r) wspieranie edukacyjne i rozwój członków Stowarzyszenia. oraz inne w zakresie wspierania i rozwoju demokracji.

Dane naszego OPP: