Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA KS "PIAST" NOWA RUDA JEST:
1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ,
2. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA,
3. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY,
4. WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ,
5. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY,
6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
7. TWORZENIE, PROMOCJA I REALIZACJA PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.

Dane naszego OPP: