Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celami, ogólnie pojętymi są działania zmierzające do : a) przeciwdziałania szerzącym się patologiom społecznym i innym niekorzystnym zjawiskom społecznym, b) łagodzenia położenia osób im ulegającym, c) stworzenia możliwości wychodzenia z sytuacji kryzysowych, d) ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego, e) przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim, f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz dziedzictwa narodowego.

Dane naszego OPP: