Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej. 2 . Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. 3 . Wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych. 4 . Różnych form kształcenia młodzieży. 5 . Przystosowanie dożycia społecznego. 6 . Inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno- naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno- wychowawczych.

Dane naszego OPP: