Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans rodzin i osób, oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. 3 . Działalność charytatywna. 4 . Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 5 . Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz działalność na rzecz integracji cudzoziemców. 6 . Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza. 7 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 8 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 9 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 10 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 11 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 12 . Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13 . Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 14 . Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15 . Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 16 . Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 17 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 18 . Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 19 . Turystyka i krajoznawstwo. 20 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 21 . Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej. 22 . Ratownictwo i ochrona ludności. 23 . Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 24 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 25 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 26 . Promocja i organizacja wolontariatu. 27 . Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 28 . Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 29 . Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 30 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 31 . Działalność na rzecz rewitalizacji społecznej. 32 . Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-31 powyżej.

Dane naszego OPP: