Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące zwane dalej niewidomymi, w celu ich integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, edukacji , zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich 2 . Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji

Dane naszego OPP: