Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie społeczne członków Stowarzyszenia poprzez działania takie jak profilaktyka prozdrowotna, ochrona i promocja zdrowia, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej, rekreacyjnej i integracyjnej, aktywnych form wypoczynku oraz zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, członków stowarzyszenia i ich rodzin oraz osób z środowiska lokalnego. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz nauki, edukacji, kultury, oświaty i wychowania w celu niesienia wsparcia społecznego jednostkom i grupom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej jak również jednostkom i grupom chcącym podnosić swój rozwój osobisty.

Dane naszego OPP: