Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie wiedzy o ochronie p/powodziowej, organizacji ludności na terenach zagrożonych powodzią. Uczestnictwo i współdziałanie w ćwiczeniach związanych z obroną przeciwpowodziową oraz działaniach w czasie kryzysu i klęski żywiołowej. Upowszechnianie wiedzy o ochronie p/powodziowej, organizacji ludności na terenach zagrożonych powodzią i innych z zakresu działalności Stowarzyszenia "Bezpieczna Odra" - Związek Mieszkańców Dorzecza. Działalność ekspercka w zakresie inwestycji hydrotechniczny: ocena ich pilności i wpływu na rzeczywiste zagrożenia podtopieniami, powodziami i klęską żywiołową.

Dane naszego OPP: