Kilka słów o naszej organizacji:

profilaktyka uzależnień,niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz ochrona i promocja zdrowia; wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym pomoc diagnostyczn0-terapeutyczna; pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo;rzecznictwo praw dziecka; prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego,socjalnego i zawodowego; doskonalenie zawodowe pracowników i członków stowarzyszenia; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;upowszechnianie i ochrona praw kobiet;wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: