Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe: 1 . pomoc osobom bezdomnym 2 . pomoc osobom i rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową 3 . Kształtowanie u osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i leków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od zażywania środków odurzających i życia w trzeźwości 4 . popularyzacja zasad trzeźwego życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej 5 . Wyrobienie u osób potrzebujących pomocy samodzielności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz dbanie o ich rozwój duchowy 6 .Upowszechnianie wiedzy o uzależnieniach w społeczeństwie 7 . pomoc w formie usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym 8 . Udzielenie pomocy rodzinom ubogim, osobom niezaradnym życiowo i opuszczającym zakłady karne 9 . Ochrona praw dzieci i młodzieży, ludzi najuboższych, bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz dotkniętych jakąkolwiek formą przemocy 10 . Inicjowanie i rozwijanie życia koleżeńskiego i sympatyków Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: