Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie wszelkiej pomocy chorym uzależnionym od alkoholu, osobom współuzależnionym, bezdomnym, niepełnosprawnym. 2 . Zapewnienie bezdomnym trzeźwiejącym alkoholikom możliwości regulowania swoich spraw socjalno-bytowych z jednoczesną kontynuacją terapii odwykowej. 3 . Promocja trzeźwego stylu życia. 4 . Integracja ludzi dobrej woli w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz nietolerancji społecznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzależnienie wśród młodzieży. 5 . Prowadzenie zakładów typu: Hostel dla trzeźwiejących alkoholików, schroniska, domy pomocy dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Dane naszego OPP: