Kilka słów o naszej organizacji:

1 . dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno 0374 gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, 2 . umacnianie samorządności lokalnej, 3 . wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, 4 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz wspieranie organizacyjne osób, które podejmują takie działania, 5 . przeciwdziałanie bezrobociu, a także prowadzenie doradztwa personalnego, 6 . edukacja dzieci i dorosłych, 7 . upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, a także w zakresie ochrony praw konsumentów, 8 . działalność charytatywna, 9 . udzielanie pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 10 . promocja i organizacja wolontariatu, 11 . ochrona zwierząt i środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie, 12 . przeciwdziałanie uzależnieniom.

Dane naszego OPP: