Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom 2 . Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną 3 . Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych 4 . Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie 5 . Szerzenie oświaty zdrowotnej 6 . 0źukacja społeczno-prawna 7 . Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi 8 . Kształtowanie osobowości młodych ludzi 9 . Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej 10 .Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych 11 .Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży 12 .Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13 .Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli, 14 .Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, 15 .Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań kulturalnych 16 .Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży 17 .Rozwijanie idei wolontariatu 18 .Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 19 .Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 20 .Działalność charytatywna 21 .Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży 22 .Rozwój przedsiębiorczości społecznej 23 .Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: