Kilka słów o naszej organizacji:

- organizacja sekcji w poszczególnych dyscyplinach sportowych i stwarzanie warunków do udziału w rozgrywkach, -prowadzenia szkolenia sportowego poprzez organizacje systemów treningowych, obozów sportowych, itp., -organizowanie zawodów, imprez sportowych oraz ucz 4 estniczenie w zawodach organizowanych przez związki okręgowe i inne powołane do tego celu organizacje, -prowadzenie pracy wychowawczej wśród swych członków, zawodników, działaczy i kibiców, -organizowanie właściwej bazy treningowej oraz konserwacja urządzeń sportowych, -podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnie z aktualnym stanem prawnym, które okażą się celowe dla rozwoju klubu, -prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych (cały dochód przeznacza się na działalność statutową klubu\), -klub realizuje swoje cele we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi oraz samorządem gminnym.

Dane naszego OPP: