Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie, wypływającej z ewangelicznego przykazania miłości, opieki hospicyjnej przez którą rozumie się: 1 . obejmowanie opieką osób chorych w wymiarze somatycznym i psychiczno-duchowym aby mogły jak najpełniej przeżyć terminalny okres choroby, głównie nowotworowej. 2 . obejmowanie opieką i pomocą rodziny chorego i towarzyszenie jej w okresie żałoby. Opieka świadczona jest obywatelom polskim i cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski, z poszanowaniem godności ludzkiej, bez względu na wyznanie, światopogląd, rasę, narodowość i przekonania.

Dane naszego OPP: