Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dane naszego OPP: