Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

dla Funduszu Obywatelskiego

Nasza strona www: www.funduszobywatelski.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej, przeciwdziałające problemom społecznym, w tym wpływające na wzmocnienie lokalnych rynków pracy i rozwój regionów, a także przyczynia się do rozwoju organizacji niedochodowych oraz wspiera osoby fizyczne oraz inne organizacje o takich samych bądź zbliżonych celach w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej pomocy, opieki socjalnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska i rozwoju demokracji.

Dane naszego OPP: