Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podstawowym celem Stowarzyszenia jest: a) aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych. b) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności. c) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 2 . Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należy: a) działania w zakresie pomocy społecznej w szczególności na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, sprawcy i ofiary przemocy domowej oraz osoby uzależnione od alkoholu i inne. b) organizowanie pomocy społecznej, rzeczowej i finansowej dla rodzin dysfunkcyjnych, • pomoc psychologiczna • pomoc psychiatryczna • pomoc prawna • pomoc socjalna • w zakresie aktywizacji zawodowej: kursy, szkolenia i warsztaty zawodowe. c) działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej osób należących do grup dyskryminowanych, i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin. d) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie. e) działanie na rzecz swobodnego przepływu i dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; f) inicjowanie i wspieranie działań w zakresie edukacji, kultury i sportu; g)wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii i promocji agroturystyki; h) działalność charytatywna. i) organizowanie finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji. j) organizowanie, finansowanie, prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji społecznej i zawodowej. W tym w dziedzinie edukacji:- edukacji na odległość i zatrudnienia 0374 telepraca.

Dane naszego OPP: