Kilka słów o naszej organizacji:

działalność statutowa nieodpłatna, - organizacja spotkań charytatywnych, - organizacja spotkań integracyjnych, • organizacja turnusów rehabilitacyjnych, • organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, • pomoc rzeczowa inwalidom i ich rodzinom, - współpraca z lokalnymi i terenowymi ogniwami władzy , administracji, samorządami i organizacjami społecznymi, - rozwijanie działalności popularyzatorsko – propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu, • występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach, niepełnosprawnych , warunków ich życia i rehabilitacji oraz opiniowanie projektów aktów prawnych,

Dane naszego OPP: