Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności. Misją Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy i wartości humanistycznych oraz kształtowanie wysokiego poziomu intelektualnego i moralnego ogółu społeczności 1 . Głównymi celami Towarzystwa są: - działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz propagowanie uczenia się przez całe życie; - przygotowanie członków społeczności do warunków społeczeństwa globalnego oraz wyposażane ich w wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie globalnym; - prowadzenie edukacji proeuropejskiej, kształtowanie postaw przychylnych integracji europejskiej oraz wyposażanie społeczeństwa polskiego w wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowego funkcjonowania w zjednoczonej Europie; - działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększania kompetencji obywatelskich. Pozostałymi edukacyjnymi celami Towarzystwa są m.im.: - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działanie na rzecz kształcenia, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych; • promocja i organizacja wolontariatu; - upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; - działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; - przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, sytuację społeczną, przekonania polityczne, przekonania religijne, orientacje seksualną i inne cechy); - działanie na rzecz integracji społecznej i włączania grup defaworyzowanych; - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - pomoc stypendialna i wparcie edukacji dzieci i młodzieży; - działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - działanie na rzecz mniejszości narodowych i ich kultur; - działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; - działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; - działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; - działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów; - działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Dane naszego OPP: