Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównymi celami Stowarzyszenia są: Niesienie wszechstronnej, a szczególnie socjalnej, psychologicznej, medycznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętym przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie. Wszechstronna pomoc w leczeniu i rehabilitacji społecznej osób i rodzin z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczenia osób z problemami psychicznymi. Prowadzenie działań zmierzających do ochrony i umacniania praw jednostki w społeczeństwie. Prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych. Udział w tworzeniu i wspieranie lokalnych oraz ogólnokrajowych sieci samopomocy społecznej. 0ddanie i monitorowanie zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie. Popieranie europejskiej działalności w dziedzinie oświaty, lecznictwa i szeroko pojętej pomocy społecznej świadczonej przez organizacje rządowe, pozarządowe, zarówno polskie jak i międzynarodowe. Ponadto: Promocja Stowarzyszenia poprzez rozwój turystki. Popieranie i występowanie z inicjatywami skierowanymi na rozwój gospodarczy i walkę z bezrobociem w gminie Józefów. Promowanie zdrowego stylu życia. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: