Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

2 . Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, naukowa, kulturalna, w zakresie dobroczynności, a w szczególności: a) wspieranie istniejących organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej; b) wspieranie działań najbardziej aktywnych członków społeczności lokalnej w rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych; c) integracja sektora pozarządowego; d) sprzyjanie rozwojowi współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami pozarządowymi; e) promowanie przedsiębiorczości indywidualnej i wspieranie osób bezrobotnych; f) tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych; g) zwiększanie znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym; h) propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i ruchu wolontarystycznym; i) wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych nakierowanych na budowę demokratycznego państwa prawa; j) zwiększanie wiedzy o Unii Europejskiej i procesie integracji europejskiej w społeczeństwie.

Dane naszego OPP: