Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społecznego regionu sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie: 1 . Pomocy społecznej, w tym wspieranie domów pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 2 . Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki. 3 . Ochrony środowiska. 4 . Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 5 . Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży. 6 . Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

Dane naszego OPP: