Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Celem Stowarzyszenia jest wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego. Punktem wyjścia jest działanie w środowiskach wiejskich. Stowarzyszenie zamierza przekazywać w tych środowiskach nowe impulsy kulturalne i chronić je przed negatywnymi wpływami kultury masowej oraz chronić ich dziedzictwo przyrodniczo- kulturowe. Stowarzyszenie zamierza przez swą działalność zwracać uwagę szerokiej opinii publicznej na etniczne i historyczne źródła kultury współczesnej. 2 ) Stowarzyszenie działa na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest do szerokiego kręgu uczestników, zwłaszcza ze środowisk młodzieżowych. Poprzez praktykę tworzenia nowych zespołów do kolejnych projektów Stowarzyszenie zamierza spełniać aktywność edukacyjną, terapeutyczną i animacyjną. 3 ) Istotną wartością, do której się przyczynia działalność Stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz idea równości wszystkich członków społeczeństwa jak i przeciwdziałanie wykluczeniom. Do aktywności Stowarzyszenia w tym obszarze należy: A) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji 0c37f Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych C) Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu D) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym E) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych F) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym G) Działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn H) Działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz języka regionalnego I) Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Pozostałe punkty 4 , 5 , 6 zgodne z & 6 statutu.

Dane naszego OPP: