Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej; ochrony promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; wypoczynku dzieci i młodzieży; turystyki i krajoznawstwa; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych; promocji i organizacji wolontariatu

Dane naszego OPP: