Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Związku jest w szczególności: - działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, - rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej, - wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, - współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, - działanie na rzecz ochrony środowiska, - informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, - rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, - rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, - organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: