Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Do obszaru zadań statutowych Stowarzyszenia należy m.in. działalność z zakresu: a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; d) działalności charytatywnej; e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; f) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; g\) ochrony i promocji zdrowia; h) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; i) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; j) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; k) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; l) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; m) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; n) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; o) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; p) wypoczynku dzieci i młodzieży; q\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; r\) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; s) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; t\) turystyki i krajoznawstwa; u) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 01c0) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; w) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 01c6) ratownictwa i ochrony ludności; y) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; z\) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; aa) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; bb\) promocji i organizacji wolontariatu; cc) pomocy Polonii i Polakom za granicą; dd) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; ee) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; ff) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; gg) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; hh) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów mogących prowadzić działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym powyżej.

Dane naszego OPP: