Kilka słów o naszej organizacji:

-nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, - działalność w zakresie oświaty i wychowania, -działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, -działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, -upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, -inna działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: