Kilka słów o naszej organizacji:

a/ udzielanie wszechstronnej pomocy przy tworzeniu lepszych warunków i równych szans dla osób i instytucji prowadzących działalność edukacyjną i wychowawczą, b- rozwijanie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur całego świata, c- przygotowanie dzieci i młodzieży do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o uniwersalne zasady etyczne, d/ wspomaganie wychowawczej roli rodziny, e- zachowanie czystego środowiska naturalnego sprzyjającego rozwojowi fizycznemu i umysłowemu społeczeństwa, f- pozyskiwanie środków i wspieranie placówek edukacyjnych, g- wzbudzanie wśród mieszkańców potrzeby działalności społecznej na rzecz edukacji i wychowania.

Dane naszego OPP: