Kilka słów o naszej organizacji:

- popularyzacja działalności klubu w kraju i zagranicą, - organizowanie szkoleń, pokazów i prelekcji związanych z nurkowaniem, - organizowanie zawodów na wszystkich szczeblach, oraz przyznawanie nagród i wyróżnień, - wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z zakresu działalności statutowej, - propagowanie swoich idei w środkach masowego przekazu i prasie, - stosowanie innych środków sprzyjających realizacji celów statutowych, - propagowanie i działanie w zakresie ochrony środowiska wodnego.

Dane naszego OPP: