Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Naszą misją jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych, w duchu patrona św. Brata Alberta. Misję tą realizujemy poprzez zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hosteli, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym, ubogim i uzależnionym, działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną, reintegrację zawodową i społeczną zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym, współdziałanie z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi działającymi na polu pomocy społecznej.

Nasza strona www: www.bratalbert.rzeszow.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych, w duchu Patrona św. Brata Alberta.

Dane naszego OPP: