Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wspierania działalności młodzieżowo-dziecięcej grupy tanecznej „DINO”. Najważniejsze cele realizowane przez Stowarzyszenie to: 0000 Podnoszenie poziomu prezentacji artystycznych zespołu. 0000 Sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności zespołu. 0000 Rozwijanie uzdolnień twórczych i odtwórczych, tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w działalności artystycznej, wychowawczej i oświatowej. 0000 Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej. 0000 Upowszechnianie wśród członków i w środowisku działalności artystycznej dzieci i młodzieży. 0000 Opieka nad animatorami działalności kulturalnej dzieci i młodzieży. 0000 Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień (bez papierosa, alkoholu i narkotyków\). 0000 Propagowanie form, sposobów higienicznego trybu życia i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 0000 Wpajanie dzieciom zasad współżycia w grupie, w atmosferze przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnej pomocy. 0000 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 0000 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 0000 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 0000 Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: