Kilka słów o naszej organizacji:

elem Klubu jest: zrzeszanie na zasadzie dobrowolności członków wokół idei i zasad karate- do oraz etosu sportu; upowszechnianie prozdrowotnych form aktywności ruchowej, kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla krzewienia jej na terenie kraju wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; realizacja zainteresowań członków Klubu; przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: