Kilka słów o naszej organizacji:

Celem towarzystwa jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej, stwarzanie obywatelom, w tym członkom towarzystwa dogodnych warunków wędkowania , rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony przyrody, rozwoju krajoznastwa, upowszechnianie kultury fizycznej, w tym racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: